KURS STEMPLI – PŁYTKI „MOYOU”

4 GODZINY500zł

Pole­camy super trendy kurs zdo­bie­nia paznokci. W cene szko­lenia wli­czony jest star­ter: 4 plytki zna­nej angiel­skiej firmy MOYOU LONDON i stem­pel.

Zdo­bie­nie stem­plami – co to jest i jakie są jego zalety?
Zdo­bie­nie stem­plami to metoda nr 1 w dzie­dzi­nie sty­li­za­cji paznokci, dla­tego inwe­sty­cja w ten kurs to super oka­zja aby zapo­znać się z naj­now­szymi tren­dami zdo­bie­nia paznokci, a także moż­li­wość zaofe­ro­wa­nia klien­tom, bar­dzo pre­cy­zyj­nego, ory­gi­nal­nego i szyb­kiego zdo­bie­nia paznokci. Prak­tycz­nie w ciągu kilku minut możemy ozdo­bić każdy pazno­kieć innym wzor­kiem. To wspa­niała i kre­atywna zabawa.

PROGRAM KURSU

  • omó­wie­nie ply­tek, stem­pli, lakie­row do stem­plo­wa­nia
  • mani­cure ombre malo­wa­nie lakie­rami kla­sycz­nymi i hybry­do­wymi
  • stem­plo­wa­nie paznokci przy uzy­ciu jed­nego koloru lakieru
  • stem­plo­wa­nie paznokci przy uzy­ciu kilku kolo­row lakieru
  • malo­wa­nie wzo­row nakła­da­nych stem­plami lakie­rami kolo­ro­wymi

 

Kurs kończy się uzyskaniem certyfikatu.


ZAJĘCIA REALIZOWANE SĄ W GODZINACH OD 09.00 DO 17.00

ZAPYTAJ O NAJBLIŻSZY WOLNY TERMIN

 
OpłatyPEŁNA OPŁATA KURSU NA KONTO BANKOWE GWARANTUJE REZERWACJĘ TERMINU.


Miejsce szkolenia

Beauty Extra
Akademia Szkoleń Kosmetycznych
ul. Królowej Marysieńki 2
02-954 Warszawa

 

tel: 22 415-69-37,

e-mail: info@beautyextra.pl

SKONTAKTUJ SIE I DOWIEDZ SIE WIECEJ Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami


.